PRIVACY

 


1. INFORMACIÓN AO USUARIO
Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?
As empresas “Cibrán Rico López” e Jesús Vázquez Gómez”, que integran Fabulario, son  as responsables do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (RXPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?
Dependendo do formulario onde obtivemos os seus datos persoais, tratarémolos confidencialmente para alcanzar os seguintes fins:

  • Dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do responsable. (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f RXPD)
  • Realizar análises estatísticas (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f RXPD)
  • Atender as consultas formuladas polos usuarios (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f RXPD)
  • Para xestionar a súa subscrición e remitirlle as comunicacións relacionadas (polo consentimento expreso do interesado ( art.6.1.a) RXPD)
  • Atender e xestionar as solicitudes de compra e obrigas xeradas no proceso de venda (en base ao contrato, art. 6.1.b) RXPD)


Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?
Non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total destes. 

A quen facilitamos os seus datos persoais?
Non se prevé ningunha comunicación de datos persoais a terceiros, excepto, se é necesario para o desenvolvemento e execución dos fins do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados coas comunicacións, entregas de produtos, e outras empresas cos que o RESPONSABLE subscribiu os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento requiridos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?
Os dereitos que asisten ao Usuario son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.


Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Rúa Hedras 4, 2ºP / 15895 Milladoiro-Ames (A Coruña). Enderezo electrónico: fabulatorio@gmail.com

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO
Os Usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao Responsable son veraces e se fai responsable de comunicar calquera modificación destes, incluíndo os datos que facilite en nome dun terceiro.

O Responsable informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE
Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, Fabulario está a cumprir con todas as disposicións das normativas RXPD e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RXPD, polos que son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

Fabulatorio garante que puxo en marcha políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o RXPD e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e lles comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.

Para obter máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte a Fabulario a través de Fabulario Rúa Hedras 4, 2ºP / 15895 Milladoiro-Ames (A Coruña). Enderezo electrónico: fabulatorio@gmail.com

SUBSCRIPCIÓN AO NEWSLETTER
En cumprimento do previsto no artigo 21 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), solicitamos o seu consentimento para a subscrición e envío da nosa newsletter.

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (RXPD), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD) Fabulatorio, integrada por as empresas “Cibrán Rico López” e “Jesús Vázquez Gómez”, como responsable do tratamento informa aos subscritores que o tratamento de datos xerado ten como finalidade o envío de comunicacións a través das newsletter baseadas no consentimento do interesado, art. 6.1.a RXPD).

Os datos tratados non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia, e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrución total destes.

Fabulatorio infórmao de que non se comunicarán os datos a terceiros, agás obriga legal e o interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, e de limitación ou oposición ao seu tratamento, así como o dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento, ante Fabulario no enderezo fabulatorio@gmail.com. O usuario tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA REDES SOCIAIS

1. INFORMACIÓN AO USUARIO
Fabulatorio, integrada por as empresas “Cibrán Rico López” e “Jesús Vázquez Gómez” en diante Responsable, informa ao USUARIO que procedeu a crear un perfil nas Redes Sociais Instagram e Twitter, sendo o responsable do tratamento dos datos persoais do usuario que se leve a cabo nas devanditas redes sociais e infórmao, ó marxe ao sometemento ás políticas e avisos legais das citadas plataformas e a posibilidade de configurar o seu perfil de xeito que considere mais convinte para garantir a súa privacidade.

Os datos recollidos como consecuencia das interaccións nas citadas redes sociais serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (RXPD), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), para manter unha relación entre o Usuario e Fabulatorio, e no seu caso xestionar as solicitudes e consultas formuladas e informar ao interesado e interactuar a través dos perfís oficiais.

O tratamento de datos persoais baséase no artigo 6.1.a RXPD, o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos. O Usuario dispón dun perfil na mesma rede social e decidiu unirse á rede social de Fabulatorio, mostrando así interese na información que se publique na mesma, por tanto no momento de solicitar seguir os nosos perfís oficiais, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil.

O Responsable ten acceso e trata aquela información pública do Usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos só se utilizan dentro da propia rede social e unicamente se tratan cando sexa necesario para tramitar a solicitude dos usuarios. Fabulatorio conservará os datos mentres o Usuario non revogue o consentimento prestado tal e como se indica nesta política de privacidade.

A información facilitada polo Usuario a través das redes sociais de Fabulatorio, incluídos os seus datos persoais, pode ser publicada, sempre en función os servizos que o Usuario empregue, polo que poderá quedar a disposición pública doutros terceiros usuarios das redes sociais. Desde o perfil de cada rede social, o Usuario pode configurar que información quere facer pública en cada caso, ver os permisos que se concederan, eliminalos ou desactivalos, como calquera aplicación dun terceiro que xa non se desexa utilizar.

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros fóra da rede social, agás se fose imprescindible para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados con comunicacións, cos cales o Responsable ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

O usuario ten a posibilidades de exercitar os seus dereitos de privacidade no enderezo Rúa Hedras 4, 2ºP / 15895 Milladoiro-Ames ( A Coruña9 e no Email: fabulatorio@gmail.com pero só poderán satisfacerse en relación a aquela información que se encontre baixo o control do Responsable. Estes dereitos son, o dereito a retirar o consentimento en calquera momento, e os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento. Tamén ten dereito presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.


2. UTILIZACIÓN DO PERFIL
Fabulatorio como titular dos perfís en redes sociais acceder á información pública do perfil, publicar no perfil do Uusaurio de toda aquela información xa publicada na rede social do Responsable, enviar mensaxes persoais e individuais a través dos canais da rede social y facer as actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do Usuario.

O Usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións; para iso deberá acceder a súa configuración de privacidade.


3. PUBLICACIÓNS
O Usuario, unha vez sexa seguidor ou se unise á rede social de Fabulatorio, poderá publicar nesta comentarios, ligazóns, imaxes, fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado por esta. O Uusuario, en todos os casos, debe ser o titular do contido publicado, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados.

Prohíbese expresamente calquera publicación na rede social, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, e/ou que infrinxan, violen ou quebranten os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei.

Nestes casos, o Responsable resérvase o dereito a retirar de inmediato o contido, sen comunicación previa, podendo solicitar o bloqueo permanente do Usuario, e en ningún caso se fará responsable dos contidos que libremente publicou un Usuario.

O Usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas por outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade.


4. DATOS DE MENORES DE IDADE OU PERSOAS CON CAPACIDADES ESPECIAIS
O acceso e rexistro a través das redes sociais de Fabulatorio está prohibido a menores de 14 anos. Pola súa parte, se o Usuario ten capacidades especiais, será necesaria a intervención do titular da súa patria potestade ou tutela, ou do seu representante legal mediante documento válido que acredite a representación.

O Responsable quedará expresamente exonerado de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso das redes sociais por parte de menores ou persoas con capacidades especiais. As redes sociais de Fabulatorio non recollen conscientemente ningunha información persoal de menores de idade, por iso, se o Usuario é menor de idade, non debe rexistrarse, nin utilizar as redes sociais do Responsable nin tampouco proporcionar ningunha información persoal.