SALES TERMS

 


INTRODUCIÓN
Este documento contractual rexerá as Condicións Xerais de contratación de produtos que podes mercar en www.fabulatorio.com , en diante, as “Condicións”, sendo Fabulatorio a marca comercial rexistrada das empresas responsables e propietarias do mesmo, “Cibrán Rico López” e “Jesús Vázquez Gómez”, segundo se identifican no Aviso Legal e Condicións de Uso
Estas Condicións permanecerán publicadas no sitio web a disposición do Usuario para reproducilas e gardalas como confirmación do contrato, podendo ser modificadas en calquera momento polo Fabulatorio.

É responsabilidade do Usuario lelas periodicamente, xa que serán aplicables aquelas que estean vixentes no momento da realización de pedidos.
Fabulatorio, representado pola empresa “Jesús Vázquez Gómez”, con NIF 36142850-Y, domicilio na Rúa Hedras 4, 2ºP / 15895 Milladoiro-Ames ( A Coruña) e con teléfono de atención ao cliente 635 366 039 arquivará o documento electrónico onde se formaliza a compra, e terao a disposición do Usuario no caso de que o solicite polos períodos de tempo previstos na normativa de aplicación.

A aceptación deste documento supón que o Usuario:

  • Leu, entende e comprende o aquí exposto en toda a súa extensión.
  • É unha persoa con capacidade suficiente para contratar.
  • Asume todas as obrigas aquí dispostas.

Estas condicións terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través do sitio web fabulatorio.com no espazo europeo pero resérvase o dereito de modificar unilateralmente as condicións, sen que iso poida afectar aos bens ou promocións que foron adquiridos previamente á modificación.

En todo caso o Usuario, que pode rexistrarse no sitio web mediante un nome de usuario e contrasinal, ten responsabilidade plena da veracidade dos datos persoais facilitados na súa compra.

OBXECTO DO CONTRATO
O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compravenda para pedidos a entregar na Unión Europea, nacida entre Fabulatorio e o Usuario no momento que as acepta durante o proceso de contratación en liña na casa correspondente.

A relación contractual de compravenda implica a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto no sitio web no ámbito territorial definido. Para o resto de mercados deben dirixirse ao distribuidor internacional Idea Books (www.ideabooks.nl)

No caso de que identifique erros nos datos publicados ou nos documentos xerados pola relación contractual, pode notificar a fabulatorio@gmail.com para que Fabulatorio poida corrixilos canto antes.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN
O USUARIO, para poder acceder aos produtos ofrecidos por Fabulatorio, deberá ser maior de idade ou un menor emancipado e, opcionalmente darse de alta como usuario mediante a creación dunha conta de usuario, responsabilizándose da custodia e uso dilixente. Para a creación dunha conta de usuario, a persoa deberá proporcionar de xeito libre e voluntario os datos persoais que serán requiridos, os cales serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 RXPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), relativa á protección de datos de carácter persoal e detallada Política de Privacidade deste sitio web.

Fabulatorio, de conformidade co que esixe o artigo 27 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), segue o procedemento de contratación exposte neste documento.

CLÁUSULAS XERAIS DE CONTRATACIÓN
Agás estipulación particular por escrito, a realización dun pedido suporá a aceptación por parte do Usuario destas condicións legais. Ningunha estipulación feita polo Usuario poderá diferir das estipuladas por Fabulatorio se non foi expresamente aceptada por adiantado e por escrito.

ENVÍO E ENTREGA DE PEDIDOS
Fabulatorio non enviará ningún pedido ata que comprobe que se realizou o pagamento. Os envíos de mercancías faranse habitualmente mediante correo postal segundo o destino designado polo Usuario. O envío realizarase unha vez confirmada a dispoñibilidade da mercadoría e verificado o pagamento do pedido. O prazo de entrega estará comprendido entre tres (3) e seis (6) días laborables, segundo a poboación de destino e a forma de pagamento elixida. 

Falta de execución do contrato a distancia
No caso de non poder executar o contrato porque o produto contratado non estea dispoñible no prazo previsto, informarase ao Usuario da falta de dispoñibilidade e de que quedará lexitimado para cancelar o pedido e recibir a devolución do importe total pagado sen ningún custo, e sen que por iso se derive ningunha responsabilidade por danos e perdas imputable a Fabulatorio.

Fabulatorio non asumirá ningunha responsabilidade cando a entrega do produto non chegue a realizarse, por ser os datos facilitados polo Usuario falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos á disposición do Usuario e este, ou o delegado deste, seguindo as súas propias políticas e procedementos de recepción.

Fabulatorio responderá por calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do pedido que o USUARIO reporte, podendo, segundo lle cause menor prexuízo, corrixir a non conformidade, reducir o prezo o resolver o contrato.

Corresponde ao Usuario verificar os produtos á recepción e expoñer todas as excepcións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción da entrega.

DEREITO DE DESISTENCIA
O Usuario dispón dun prazo de catorce días naturais, contados a partir da data de recepción do produto para exercer o dereito de desistencia, regulado no artigo 102 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, en diante RDL 1/2007, salvo que se trate de produtos enumerados no artigo 103 do mesmo.

Toda devolución deberá estar comunicada a Fabulatorio, solicitando un número de devolución mediante o formulario habilitado para iso, ou por correo electrónico a fabulatorio@gmail.com, indicando o número de factura ou pedido correspondente.

No caso de que a devolución non se realice co envase orixinal de entrega, Fabulatorio ten dereito a esixirlle o custo dos gastos de transporte equivalentes aos calculados para a entrega e aínda maiores se así llo comunica a o Usuario con carácter previo.

RECLAMACIÓNS E RESOLUCIÓN DE LITIXIOS EN LIÑA
Calquera reclamación que o Usuario considere oportuna será atendida canto antes, podéndose realizar nos seguintes enderezos de contacto:
Postal: Fabulatorio, Domicilio social: Rúa Hedras 4, 2ºP / 15895 Milladoiro-Ames ( A Coruña)
Teléfono: 635 366 039
Correo electrónico:  fabulatorio@gmail.com

Resolución de litixios en liña (Online Dispute Resolution)
Conforme o Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de litixios en liña entre o Usuario e a empresa, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Organismo de resolución de litixios, que actúa de intermediario entre ambos os dous. Este organismo é neutral e dialogará con ambas as partes para lograr un acordo, podendo finalmente suxerir e/ou impoñer unha solución ao conflito.

Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FORZA MAIOR
As partes non incorrerán en responsabilidade ante calquera falta debida a causa maior. O cumprimento da obriga demorarase ata o cesamento do caso de forza maior.

COMPETENCIA
O Usuario non poderá ceder, transferir ou transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigas contratados.

Se algunha estipulación destas condicións se considerase nula ou de imposible cumprimento, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se verán afectados de ningunha maneira, nin sufrirán modificación de ningún modo.

PREZO E PRAZO DE VALIDEZ DA OFERTA
Os prezos indicados para cada produto ou servizo inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que poidan ser aplicables. Estes prezos, a non ser que se indique expresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío ou comunicación, manipulación ou calquera outros servizos adicionais e anexos ao produto adquirido.

Os prezos aplicables a cada produto son os publicados no sitio web e expresaranse na moeda EURO. O Usuario asume que a valoración económica dalgúns dos produtos poderá variar en tempo real.

Antes de realizar a compra poderá comprobar en liña todos os detalles do orzamento: artigos, cantidades, prezo, dispoñibilidade, gastos de transporte, cargos, descontos, impostos e o total da compra.

Todo pagamento realizado a Fabulatorio implica a emisión dunha factura a nome do Usuario ou da razón social que este informase no momento de realizar o pedido, e remitirase ao email rexistrado polo Usuario en formato PDF.

GASTOS DE TRANSPORTE
Os portes calcularanse no momento de gardar a cesta ou orzamento, xa que se calculan polo peso dos produtos e polo enderezo de entrega.
A tarifa máxima de transporte (IVE incluído) aplicada é a seguinte:

España Península ata 2 kg: 10 € / Península > 2 kg ata 10 kg: .15 € /Península > 10 kg: 20 €

Espazo europeo fóra da península española ata 2 kg: 20 €/ Fóra Península > 2 kg ata 10 kg: 30 €/Fóra Península > 10 kg: 50 €.

FORMAS DE PAGAMENTO, CARGOS E DESCONTOS
Fabulatorio é o responsable das transaccións económicas e permite as seguintes formas para efectuar o pagamento dun pedido:

  • Tarxeta de crédito
  • PayPal

O Usuario poderá empregar un cupón de desconto no momento anterior á finalización da compra se o recibiu por parte de Fabulatorio.

Medidas de seguridade
O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, como SSL, datos introducidos nunha páxina segura, devasas, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo co fin de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para alcanzar estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para os efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Ademais, comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ou sexa considerada ilegal polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquirente, e que poida ou teña o potencial de prexudicar a boa vontade destes ou influír de maneira negativa neles.

PROCESO DE COMPRA
Calquera produto do noso catálogo pódese engadir á cesta. Nesta, só se observarán os artigos, a cantidade, o prezo e o importe total. Unha vez gardada a cesta procederase a calcular os impostos, cargos e descontos segundo os datos de pagamento e de envío introducidos.

As cestas non teñen ningunha vinculación administrativa, só é un apartado onde se pode simular un orzamento sen ningún compromiso por ambas as partes.

Desde a cesta pódese facer un pedido seguindo os seguintes pasos para a súa correcta formalización:

  • Introduza os datos de facturación e do enderezo de envío.
  • Seleccione a forma de pagamento
  • Debe ler, comprender e aceptar na súa totalidade as condiciones
  • Prema realizar o pedido (mercar).

Unha vez procesado o pedido, o sistema envía instantaneamente un correo electrónico ao departamento de xestión do Fabulatorio e outro ao correo do Usuario confirmando a realización do pedido.

Pedidos (solicitudes de compra)
Antes da confirmación do pedido, proporcionarase información sobre o estado da súa solicitude de compra e a data aproximada de envío e/ou entrega do pedido.

DISOCIACIÓN E SUSPENSIÓN OU RESCISIÓN DO CONTRATO
Se calquera destes termos e condicións se considerase ilegal, nulo ou por calquera razón inaplicable, esta condición considerarase separable e non afectará a validez e aplicabilidade de ningunha das condicións restantes.

Fabulatorio poderá, sen previo aviso, suspender ou finalizar o acceso do Usuario, total ou parcialmente, cando o Usuario non cumpra coas obrigas establecidas neste contrato ou calquera disposición legal, licenza, regulamento, directiva, código de prácticas ou políticas que se apliquen. O exorcizo de calquera deste dereitos non prexudicará nin afectará o exercicio de calquera outro dereito, facultade ou recurso que poida estar a disposición Fabulatorio.

GARANTÍAS E DEVOLUCIÓNS
As garantías responderán ao regulado no Título referido a «Garantías e servizos posvenda» do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias. 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN
Estas condicións rexeranse ou interpretaranse conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. Calquera controversia que poida xurdir da prestación dos produtos ou servizos obxecto destas Condicións someterase aos xulgados e tribunais do domicilio do Usuario, se así a o determina a norma de aplicación.